Bij het voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen en formuleren van ruimtelijke plannen komen in veel gevallen - vroeg of laat – de aspecten archeologie, landschap en/of cultuurhistorie aan de orde. Vestigia kan er voor zorgen dat deze aspecten op tijd inzichtelijk worden gemaakt, zodat u als initiatiefnemer niet voor verrassingen komt te staan. Dat kan helemaal aan het begin, snel en voor een lage prijs, via een quickscan of risico analyse. Later in het proces van planvorming verzorgen wij gedegen inventarisaties en aspectrapportages, gekoppeld aan effectvergelijkingen of deskundige input in bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. Waar mogelijk en gewenst kunnen we verschillende aspectonderzoeken ook combineren.

De omgang met archeologie en erfgoed in ruimtelijke plannen roept helaas nogal eens de nodige vragen op en is lang niet altijd navolgbaar. Heeft u behoefte aan praktisch advies of een second opinion? Ook daarmee zijn wij eigenaren en ontwikkelaars graag van dienst.

Voorbeelden van producten die wij u kunnen bieden

  • (Gecombineerde) Quickscans en/of risicoanalyses
  • Bureauonderzoek
  • Strategische inventarisaties en waarderingen: historisch-geografie, landschap, bouwhistorie en monumenten
  • AHN-analyse
  • Milieueffectrapportage (MER en m.e.r.)
  • Aspectrapportages
  • Planstudies en Trajectnota’s
  • Ruimtelijke onderbouwing bij Bestemmingsplannen en Omgevingsvergunningen
  • Second opinion en expert witness

Klik hier voor een overzicht van voorbeeldprojecten geordend naar type ruimtelijke ontwikkeling.