Vestigia is volledig gekwalificeerd en geëquipeerd voor het uitvoeren van archeologische vooronderzoeken, opgravingen en begeleidingen. Zonder gedegen bureauonderzoek is veldonderzoek echter vaak een kostbare en nogal doelloze exercitie. Wij adviseren daarom vrijwel altijd om eerst via een bureaustudie te verifiëren wat voor archeologie verwacht wordt, of de bodem al niet eerder verstoord is en wat de meest geëigende techniek in het veld is. Onze aanpak in het veld onderscheidt zich van anderen doordat wij bij de voorbereiding en uitvoering ervan maximaal rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van het bouw- en constructieproces van onze opdrachtgevers.

U kunt van ons een eerlijk advies over de beste opsporingsmethodiek verwachten. Booronderzoeken voeren wij zowel handmatig als mechanisch uit. De inzet van geofysische prospectiemethoden is sterk afhankelijk van bodemeigenschappen van een gebied en het soort archeologie dat verwacht wordt. In onze rapportages geven we een no nonsens beeld van de aard, omvang en waarde van de aangetroffen archeologie. Waar nodig vertalen we deze informatie naar een betrouwbare analyse van de gevolgen voor het (bouw)project, eventuele benodigde aanvullende archeologische werkzaamheden (opgraving of inpassing) en de bijkomende kosten.

Bij onze opgravingen, het graven van proefsleuven en het uitvoeren van archeologische begeleidingen staat de senior archeoloog ook altijd zelf in het veld. Hij of zij kan op basis van kennis en ervaring de feitelijke situatie ter plaatse immers het beste beoordelen en onnodig oponthoud en kosten vermijden. Onze veldteams maken gebruik van tijdbesparende digitale registratietechnieken.

Archeologische begeleidingen worden soms uitgevoerd in situaties waar vooronderzoek of opgraving vooraf niet uitvoerbaar is, of als laatste controle op plaatsen waar bij het vooronderzoek onvoldoende duidelijke aanwijzingen voor waardevolle archeologie zijn gevonden. Onze veldteams werken in dat soort situaties nauw samen met het bouwteam van de opdrachtgever om te zorgen dat de eventueel noodzakelijke documentatie van aangetroffen erfgoed snel en met een minimum aan overlast voor hem gebeurt.

Tenslotte is er soms kostenbesparing en efficientiewinst te boeken door verschillende onderzoeksdisciplines te combineren. Vestigia kan in die gevallen samen met haar gekwalificeerde partners combinatie-onderzoek op het gebied van explosieven en bodemverontreiniging verzorgen.

Voorbeelden van producten die wij u kunnen bieden

 • Bureauonderzoek
 • Booronderzoek (verkennend en/of karterend)
 • Geofysisch en historisch landschap onderzoek
 • Veldverkenningen en veldinspecties
 • Bouwhistorische opname
 • Proefsleuven
 • Archeologische opgraving
 • Archeologische begeleiding
 • Combinatie-onderzoek archeologie en niet-gesprongen explosieven
  zie ook: Combinaties met andere werkvelden
 • Combinatie-onderzoek archeologie en milieu
  zie ook: Combinaties met andere werkvelden

Klik hier voor een overzicht van voorbeeldprojecten geordend naar type ruimtelijke ontwikkeling.