Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in de Harnaschpolder een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gebouwd om te voldoen aan de groeiende capaciteit in de Haagse regio en hogere zuiveringseisen. In dit project ‘Afvalwater Haagse Regio’ werd Delfland geconfronteerd met de archeologische monumentenzorg, zowel vanwege de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zelf, als in de tracés van de persleidingen die zijn aangelegd door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Nootdorp.

Delfland heeft dankzij een convenant met de betrokken overheden in 2000 de archeologische monumentenzorg gewaarborgd. Zij is daarbij geadviseerd door de Projectgroep Archeologie AHR onder leiding van een projectleider van Vestigia.

Namens Delfland coördineerde Vestigia de gehele archeologische monumentenzorg in dit project, met name ging het daarbij om:

  1. het afstemmen van de waardering en selectie van vindplaatsen met de projectgroep;
  2. het aanbesteden van, en het toezicht houden op de uitvoering van het archeologisch onderzoek;
  3. het kenbaar maken van de resultaten aan het publiek en de vakwereld;
  4. het overdragen van de bijbehorende documentatie aan het bevoegd gezag.

Tussen 2002 en 2005 heeft het grootste deel van het veldwerk in zowel de Harnaschpolder als in de leidingtracés plaatsgevonden, waarbij behalve twee steentijd nederzettingen, ook bewoningssporen uit de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zijn aangetroffen. In 2009 is de wetenschappelijke eindbundel van het totale onderzoek verschenen onder de titel Het verleden boven water. Archeologische monumentenzorg in het AHR-project.