Watergerelateerd cultuurhistorisch erfgoed binnen het beheersgebied van het Waterschap Rivierenland

In het beheersgebied van Waterschap Rivierenland is sprake van een grote diversiteit aan landschappen en ontginningsgeschiedenissen. Met name door ingrepen en maatregelen op het gebied van waterbeheer is sprake van cultuurlandschappen die de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur weerspiegelen, onder andere in waterstaatkundige gebouwen en objecten. Binnen het waterschap was behoefte ontstaan aan een beleidsmatig standpunt ten aanzien van het watergebonden erfgoed.