In het beheersgebied van Waterschap Rivierenland is sprake van een grote diversiteit aan landschappen en ontginningsgeschiedenissen. Met name door ingrepen en maatregelen op het gebied van waterbeheer is sprake van cultuurlandschappen die de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur weerspiegelen, onder andere in waterstaatkundige gebouwen en objecten.

Van oudsher is het waterschap, ontstaan uit een fusie van diverse kleinere waterschappen in het rivierengebied tussen Nijmegen en Papendrecht, belast met het dagelijks onderhoud van dijken, sloten, singels, gemalen en stuwen. Een deel van deze waterstaatkundige werken behoren inmiddels tot het cultuurhistorisch erfgoed.

Binnen het waterschap was behoefte ontstaan aan een beleidsmatig standpunt ten aanzien van het watergebonden erfgoed. Vestigia heeft in opdracht van het waterschap alle cultuurhistorische objecten beschreven en gewaardeerd die in bezit zijn van het Waterschap zijn, een watergebonden functie hebben, en duidelijke herkenbaar en zichtbaar zijn in het landschap.

Vestigia heeft 88 gemalen, dijkmagazijnen, sluizen, duikers en dergelijke gefotografeerd en beschreven, en gewaardeerd volgens vooraf vastgestelde criteria zoals ‘herkenbaarheid’, ‘gaafheid’, ‘zeldzaamheid’, ‘mogelijkheid voor (her)gebruik’. Daarnaast is per object een advies geformuleerd hoe in de toekomst met deze objecten om te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van maatregelen op het gebied van behoud en bescherming of om de waarde van de objecten beter onder de aandacht te brengen bij de burger.