De archeologische synthese over het westelijk deel van het Brabants Zandgebied maakte onderdeel uit van de eerste tranche van zeven syntheses die in het project 'Oogst voor Malta' zijn voorzien in het kader van het Programma Kenniskaart Archeologie dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in 2012 is opgestart.

Door de RCE was gesignaleerd dat het essentieel is voor een selectiever en beter Malta-onderzoek, en een blijvend actuele Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA), dat de archeologische monumentenzorgcyclus (AMZ-cyclus) goed draait en dat uit Malta-onderzoeken wordt geoogst en geleerd. Op dit moment stagneert de AMZ-cyclus op het onderdeel interpretatie en synthese (beelden van het verleden). In het kader van het Oogst voor Malta-project laat de RCE daarom de rapportages van Maltaonderzoek (in het bijzonder gravend onderzoek) analyseren en synthetiseren, zodat antwoorden op vragen uit de NOaA kunnen worden gegeven, geografische kennislacunes kunnen worden opgevuld, nieuwe vragen kunnen worden geformuleerd en het beeld van de geschiedenis van Nederland geactualiseerd kan worden.

Westelijk Noord-Brabant was één van de door de RCE benoemde kenniskansen. Volgens de Archeologiebalans in 2002 gold voor het gebied een grote, vrij algemene geografische kennislacune. Deze synthetiserende analyse heeft tot doel de inmiddels aanzienlijke hoeveelheid gegevens uit archeologische basisrapportages in samenhang te ontsluiten. De opdracht tot het uitvoeren van het project is door de RCE verstrekt aan BAAC, die het project in samenwerking met Vestigia uitvoerde. De nieuwe inzichten over de diachrone bewoningsgeschiedenis van westelijk Noord-Brabant die zijn verkregen uit deze Oogst voor Malta-synthese zullen vervolgens input vormen voor een nieuwe versie van de NOaA 2.0, die momenteel in voorbereiding is.

Het rapport kan hier worden gedownload.