Berging IJsselkogge Kampen

Bij de voorbereidingen voor de zomerbedverlaging van de IJssel zijn in 2011 ter hoogte van Kampen vlakbij elkaar het wrak van een 15e-eeuwse vrachtvaarder, een zogenaamde kogge, en twee kleinere schepen gevonden. Met name de compleetheid en conserveringstoestand van de kogge was zodanig dat sprake is van een zeldzame en daardoor behoudenswaardige archeologische vondst. Rijkswaterstaat heeft daarom in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de provincie Overijssel en de gemeente Kampen besloten een uiterste inspanning te leveren om het schip en de overige archeologische resten veilig te stellen.

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren

Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan de veiligheid van de dijken langs de Zuidelijke Randmeren en de oostkant van de Eem. In dit kader heeft de combinatie GMB Civiel BV – Oldenkamp BV werkzaamheden uitgevoerd aan de Arkemheense Zeedijk en Oostdijk bij Spakenburg en Nijkerk. Onderdeel van de werkzaamheden was het aanbrengen van een buitendijkse steunberm. Voor de waterbodem van het Nijkerkernauw geldt buiten de bestaande vaargeul een archeologische verwachting, waardoor voorafgaand aan de civiele werkzaamheden eerst archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd.